Planosfeer

WONINGBOUWSTRATEGIE

Vergrijzing, bevolkingskrimp, verouderde woningvoorraad en een woningmarkt die door zowel aanbod in woningtypen, als de prijs nagenoeg op slot zit. Allemaal actuele vraagstukken die de noodzaak van meer precisie in het woningaanbod onderschrijven. We kunnen niet langer volstaan met de ouderwetse woonvisies die op de meeste plaatsen nog steeds de agenda voor woningontwikkeling bepalen.

Niet elk woningtype of woonmilieu past op elke locatie. Standaarddifferentiatie, zoals 40-30-30, is dan ook geen goed middel. De keuze voor een locatie moet worden bepaald op basis van zorgvuldige analyse van karakter en kracht van het gebied. De woningen en woonmilieus moeten aansluiten op die krachten, maar ook op de lokale vraag naar woningen. De woningvraag is niet alleen kwantitatief, maar gaat ook over voorkeuren van de consument en de manier waarop in een wijk wordt samengeleefd: de cultuur.

De woningbouwstrategie integreert het sociaal ruimtelijke aspect met de vraag op de woningmarkt. De woningbouwstrategie komt tegemoet aan beleidsuitgangspunten als: ‘kwaliteit in plaats van kwantiteit’, ‘consumentgericht bouwen’ en ‘levensloopbestendige, vitale wijken’. Het is een instrument om op initiatieven van ontwikkelaars en particulieren te kunnen reageren en is de basis voor het woningbouwprogramma voor de komende jaren.

Planosfeer heeft ervaring in het maken van woningbouwstrategieën. Verschillende componenten worden geïntegreerd in wijk- of dorpsvisies en vertaald naar woningbouwstrategie en woningbouwprogramma. Hiermee ontstaat koepelvisie over de woningontwikkeling en kunnen keuzes in aantallen, typen en fasering makkelijker worden afgewogen.


Het kan op verschillende manieren, maar een woningbouwstrategie is altijd een krachtig instrument om vraaggericht te bouwen en toch regie te houden

Sociaal ruimtelijke analyse
Wijken en dorpen binnen eenzelfde gemeente, variëren qua profiel vaak sterk van elkaar. Er zijn dorpse milieus, levendige buurten, rustige woonwijken, etc.


Hoe zit een wijk of dorp in elkaar en wat heeft hij nodig om zijn krachten en identiteit te versterken

Woningmarkt en woonwensen
De woonconsument stelt hoge eisen aan de woning en de woonomgeving. Door demografische analyse en prognoses te combineren met een onderzoek naar leefstijlen en woonvoorkeuren worden de kwantitatieve (aantallen, typen, prijssegmenten, fasering) en de kwalitatieve vraag (woonmilieu, omgevingsfactoren, leefstijlen) in beeld gebracht.


Wat is de staat van de woningvoorraad, waaraan is behoefte, hoe willen mensen wonen en samenleven?

Wijkexpertmeetings
In werkateliers met deskundigen uit de wijk zoals bewonersvertegenwoordigers, makelaars, ondernemers, onderwijs- en zorginstellingen, etc. maken we de staat van de wijk op en bepalen we de gewenste ontwikkelkoers. Expertmeetings vormen een belangrijke inspiratiebron voor de wijkvisies.


Niemand kent een wijk of buurt beter dan de gebruikers ervan zelf.

Integratie in wijkvisies
Per wijk ontwikkelen we een wijkvisie. Hierin beschrijven en verbeelden we het lange termijnperspectief. De sociaal-ruimtelijke analyse van de wijken vormt de basis. De woonwensen en de resultaten uit de expertmeetings worden hierin verwerkt. De wijkvisies zijn voorzien van strategische doelen en een ontwikkelstrategie.


Om te garanderen dat elke wijk zich ontwikkelt naar eigen karakter, kun je wijkpaspoorten, o.i.d. maken

Strategie voor de woningmarkt
Voor heel de gemeente of regio, wordt vervolgens een strategie ontwikkeld. De strategie focust op benutting van de bestaande woningvoorraad en op (her)ontwikkeling van de juiste woningen op de juiste plek. Uitgangspunt is dat de wooncarrière binnen de gemeente en liefst zelfs op wijkniveau kan worden doorlopen. De ontwikkeling van levensloopgeschikte woningen zorgt ervoor dat het woningaanbod dekkend en duurzaam wordt.


Doorstroming en op het juiste moment inspelen op opkomende vraag is belangrijk voor een gezonde woningmarkt.

Woningbouwprogramma
De woningbouwstrategie wordt doorvertaald naar een woningbouwprogramma voor de komende tien jaar en een indicatief programma voor daarna. Op wijkniveau worden de ontwikkellocaties aangegeven met daarbij een programma en een planning. Deze ‘wijkbouwprogramma’s zijn op gemeentelijk schaalniveau op elkaar afgestemd en in een overall woningbouwprogramma geplaatst. Deze houden rekening met de geprognosticeerde woningvraag, met de afzetbaarheid en met de realisatiekracht van de gemeente en de woningcorporatie(s). Voor iedere wijk ontwikkelen we tenminste één sleutelproject. Deze projecten dienen om de ontwikkelkoers in gang te zetten en als vliegwiel voor toekomstige ontwikkelingen. De sleutelprojecten werken we uit in projectkaarten. Deze dienen als richtlijn en inspiratiebron voor de planvorming en realisatie.


De strategie levert uiteindelijk een actieprogramma op voor de korte termijn, een indicatief bouwprogramma voor de middellange termijn en handvatten voor onverwachte gebeurtenissen tussentijds en daarna.