Planosfeer

Producten en pakketten

Planosfeer maakt ontwikkelingsvisies met een hoog strategisch gehalte of draagt daaraan bij met inhoudelijk advies, inspiratie of proces(be)geleiding. Strategische visies dienen om samen te komen tot eenduidige doelstellingen, afspraken over onderlinge rol- en taakverdeling en zijn aantrekkelijk en enthousiasmerend geschreven en verbeeld, zodat zij goed dienst kunnen doen als communicatie- en inspiratiemiddel.

De structuurvisie is één van de voornaamste strategische documenten in de ruimtelijke ontwikkeling. Aan een goede structuurvisie kan een veelheid van strategische beleidsvisies worden opgehangen, zoals een woningbouwstrategie (woonvisie). Op die manier wordt integraal beleid bewerkstelligd en dragen alle stapjes en onderdelen bij aan een overstijgend doel.

Op deze en onderliggende pagina's worden hele pakketten beschreven, de verschillende onderdelen uit deze processen worden ook los aangeboden en afzonderlijk beschreven onder Adviesdiensten en/of Procesdiensten.

Deze pagina's worden de komende tijd ingevuld of uitgebreid.


Meer informatie: