Planosfeer

Communicatie en participatie in ruimtelijke ontwikkeling

Wie echt aan een duurzaam betere leefomgeving wil werken en dus ook wil ontwikkelen waar behoefte aan is, ontkomt niet aan ruime interactie tussen verschillende partijen en participatie door eindgebruikers. Eerlijke en inspirerende communicatie werkt ontwapenend en enthousiasmerend en zorgt voor wederzijds begrip en draagvlak. Planosfeer kan vanuit inhoudelijke expertise mensen inspireren en hen zo helpen constructief mee te denken met een plan of initiatief.

Communiceren vanuit inhoudelijke kennis werkt enthousiasmerend, inspirerend en productief. Dat kan op veel manieren.

Kennis van een gebied
Het begint al bij het opmaken van de staat van een gebied. Hoe steekt dat in elkaar? Hoe wordt het gebruikt en beleefd? Gaat het de goede of juist verkeerde kant op? Dat kun je niet van achter een bureau bedenken, dat moet je horen, zien en proeven door met mensen van gedachten te wisselen.

Álles dat bij een gebied hoort of hoorde, maakt dat gebied tot wat het is of heeft daaraan bijgedragen. Die verhalen doen ertoe!

Waar is behoefte aan?
Het is niet eenvoudig om uit te vinden wat je moet doen om tegemoet te komen aan de behoeften op de markt. Hoe willen mensen wonen, wat betekent dat voor woningtypes en de woonomgeving? Op welke manier wil men werken, recreëren en noem maar op? Kwantitatief kun je met behulp van demografische voorspellingen een eind komen, maar dan weet je alleen hoeveel je moet bouwen, maar nog niet van welk soort. Wat we nu bouwen wordt bovendien pas over jaren opgeleverd en moet daarna liefst nog lange tijd meegaan. Een combinatie van onderzoek, participatie en inhoudelijke expertise is vaak het sterkste, er moet dan een dynamisch proces worden ingericht.

We moeten kwantitatief onderzoek aanvullen met ervaringen uit en inzichten in de samenleving. Ook op de toekomst moeten we goed zien te anticiperen

Wensen en ambities
Waar willen mensen zelf dat het met hun leef-, werk- of recreatieomgeving naar toe gaat? Luister naar hun wensen en discussieer er met hen over, want zij maken gebruik van het gebied en weten het beste wat daar speelt. Laat mensen dromen en hun ambities waarmaken en denk niet te veel in restricties. Planosfeer bedenkt altijd geschikte, inspirerende en enthousiasmerende manieren om vorm en inhoud te geven aan communicatie en participatie in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen. En weet de resultaten hiervan terug te vertalen naar constructieve bijdragen aan de planontwikkeling.

Er leven vaak heel verrijkende ideeën onder niet professioneel betrokkenen. Die moeten een kans krijgen!

Profilering en branding
Ben je het eenmaal eens over de koers en ambities, kan het heel nuttig zijn om je daarop goed te profileren, bijvoorbeeld om ondernemers te verleiden om mee te gaan doen of om (woon)consumenten te enthousiasmeren. Branding is daar een geschikt middel voor, maar dan moet je het wel zuiver houden. Te vaak wordt de reclamewereld ingeschakeld om verkoopslogans te bedenken ten behoeve van het imago van een gebied.
Op basis van de unieke kenmerken van een gebied en de geformuleerde ambities voor ontwikkeling, kan Planosfeer een goede brand en communicatiecampagne (helpen) bedenken, waarmee de betrokken partijen naar buiten kunnen treden. Op deze manier kun je verkondigen en verkopen wat echt waar is, waarmee je valse verwachtingen kunt voorkomen en altijd in staat bent om de achterliggende idee uit te blijven leggen en zonodig verdedigen.

Branding is te vaak een reclamestunt en doet daarmee te weinig recht aan identiteit en eigenheid van een gebied.

Taak-, rol- en verantwoordelijkheidsverdeling
Wanneer je interactief -met de doelgroep, maar ook met partners en stakeholders- de ambities, de koers, benodigde ingrepen en een communicatiestrategie hebt ontwikkeld, kun je op basis van het ontstane onderlinge vertrouwen, gemakkelijker een ontwikkelingsstrategie formuleren. Planosfeer heeft daarin ruime ervaring. In zo’n strategie bepaal je samen wie verantwoordelijkheid neemt voor welke onderdelen en op welke momenten actie van één of meerdere partijen verwacht mag worden. Na het bezegelen van de strategie, kan ieder voorlopig weer zijns weegs gaan zonder dat daarmee de samenhang in de beoogde ontwikkeling in het geding komt. Planosfeer helpt bij het maken van onderlinge afspraken, samenwerkingsovereenkomsten en convenanten met belanghebbenden.

Het strategische spel begint vaak zodra er centen bij komen kijken. Door vanaf het begin goed samen op te trekken, kun je eenvoudiger afspraken maken over de realisatie.